Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2022-2027 > Register van maatregelen 2022-2027

Register van maatregelen 2022-2027

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

De hieronder voorgestelde acties hebben betrekking op kwesties die voortvloeien uit de aanbevelingen van de kernpunten en uit het reeds in het kader van de waterrichtlijn verrichte onderzoek.

Thema’s


 Afvalwaterzuivering  
PG3_1_03.pdf : Voltooiing en volledigheid van de collectieve sanering: nieuwe kunstwerken, renovatie/upgrade van bestaande kunstwerken, volledigheid van het verzamel- en rioolnet.
PG3_5_03.pdf : Beheer van parasitair helder water in de saneringsnetwerken.
PG3_6_03.pdf : In overeenstemming brengen van de woningen in individuele waterzuiveringsgebieden.
PG3_8_03.pdf : Beheer van afvalwater bij regenweer, met inbegrip van het regenwater.
PG3_9_03.pdf : CAI – Industriebelasting: Analyseren van de opportuniteit van het herevalueren van de bijdrage van de industriële sector door het herzien van de belasting.
PG3_12_03.pdf : Optimalisering van de energie-efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties en gebruik van hernieuwbare energie.
PG3_13_03.pdf : Kennis en onderhoud van de riolen.
PG3_16_03.pdf : CertIBEau als hulpmiddel voor de verbetering van het beheer van afval- en regenwater.

 Industrie  
PG3_17_03.pdf : Herziening van de milieuvergunningen in functie van de milieudoelstellingen.
PG3_18_03.pdf : Versterken van de controles op de in de milieuvergunning vastgelegde voorwaarden.
PG3_20_03.pdf : Herziening van de sectorale en integrale voorwaarden.

 Verminderen van de industriële en huishoudelijke verontreinigingen  
PG3_22_03.pdf : Het ruimtelijkeordeningsbeleid beter afstemmen op het waterbeheer: de inplanting van zones en bedrijven afhankelijk maken van de milieudoelstellingen van de KRW.

 Vermindering van de lozingen van microverontreinigende stoffen  
PG3_19.1_03.pdf : Vermindering van microverontreinigende stoffen van ad-hocoorsprong.
PG3_19.2_03.pdf : Vermindering van de microverontreinigende stoffen - oorsprong van de diffuse emissies.

 Historische verontreinigingen  
PG3_21_03.pdf : Vermindering van de verontreiniging van de grondwaterlichamen die het grootste risico lopen of het meest zijn aangetast door industriële, accidentele en historische ad-hocverontreinigingen.

 Landbouw  
PG3_23_03.pdf : Aanpassing van het programma voor duurzaam stikstofbeheer (PGDA).
PG3_24_03.pdf : Herziening van het GLB.
PG3_25_03.pdf : Aanplanting van groene linten om de verontreiniging van waterpartijen met nutriënten en pesticiden te verminderen, in het kader van de uitvoering van „Yes we plant”.
PG3_26_03.pdf : Biologische landbouw: GBV-doelstelling van 30% van het Waalse landbouwareaal omgezet in 2030.
PG3_27_03.pdf : Drainage in de landbouw: verbod op nieuwe drainagewerkzaamheden voor vochtige graslanden.
PG3_28_03.pdf : Herziening van het GLB – Ecoregeling „vermindering van productiemiddelen”.
PG3_29_03.pdf : Plantendek langs de waterlopen: gerealiseerd sinds 2021.
PG3_30_03.pdf : Aanpassing van de landbouwcontroles.
PG3_32_03.pdf : Tenuitvoerlegging van het Waals plan ter vermindering van het gebruik van pesticiden.
PG3_33_03.pdf : Implementatie en promotie van Indic’Eaubij landbouwers.
PG3_34_03.pdf : Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden en de inspoeling van sediment in de waterlopen.
PG3_43_03.pdf : Plaatsing van omheiningen langs de waterlopen.
PG3_44_03.pdf : Uitvoering van maatregel Wal.2.6.1 van het PWRP2 in verband met de afbakening van voor pesticiden kwetsbare gebieden.

 Hydromorphologie  
PG3_35_03.pdf : Continuïteit in de lengterichting: voortzetting van de herstelwerkzaamheden op basis van de biologische kwaliteit van de waterlichamen.
PG3_47_03.pdf : Laterale continuïteit: implementeren van de hermeandering van rivieren en creatie van tijdelijke overstromingsgebieden om overstromingen en het risico van watertekorten tegen te gaan.

 Bescherming van de hulpbron  
PG3_37_03.pdf : Toepassing van participatieve benaderingen voor het herstel van de „goede toestand”. De winningsovereenkomsten, grondwaterovereenkomsten.
PG3_40_03.pdf : Miskende verontreinigingen - Verbetering van de kennis/ Vermindering aan de bron.
PG3_45_03.pdf : Beheer van de watersector - Geïntegreerde sectorale strategie.

 Integrale droogtestrategie  
PG3_36_03.pdf : Interne „Droogtevoorziening” bij SPWARNE  .
PG3_46_03.pdf : Regionaal programma voor de waterhuishouding 2.0.

 Informatie en bewustmaking  
PG3_42_03.pdf : Voortzetting en verbetering van de voorlichting en bewustmaking van burgers en belanghebbenden over de KRW.