Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Waterbeheerplannen 2016-2021 > Register van maatregelen 2016-2021

Register van maatregelen 2016-2021

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

Thèmes


 Afvalwaterzuivering  

0010_12 : Collectieve saneringsinstallaties.
0020_12 : Verbetering van de inzameling van afvalwater.
0040_02 : Verbetering van de aansluiting op de riolering.
0050_02 : Opvolging van de E-PRTR-installaties.
0060_02 : In overeenstemming brengen van de woningen in zelfstandige saneringsgebieden.
0070_02 : Ontwikkeling van een opvolgings- en verbeteringsdienst voor zelfstandige sanering.

 Beheer van het regenwater  
0080_12 : Beheer van het afvalwater bij regen - verbetering van de kennis.
0090_02 : Behoud en herstel van de greppels.

 Vermindering van de industriële lozing en beperking van de lozing van gevaarlijke stoffen  
0110_12 : Herziening van de milieuvergunningen op basis van de ecologische doelstellingen voor waterlichamen.
0120_12 : Inspectie van niet-IPPC-industrieën.
0140_12 : Verbetering van de kennis van industriële lozingen.
0141_12 : Verbetering van de IT-tools voor de opvolging van de industriële lozingen.
0190_12 : Voorlichting van de industriële sector.
0220_02 : Vermindering van de uitstoot van de zogenaamde MKN-stoffen door het toevoegen van de MKN-parameters aan de milieuvergunningen.
0232_12 : Ontwikkeling van een onderzoeksprocedure voor grondwaterlichamen.

 Landbouw  
0240_12 : Opvolging van het toegangsverbod van de veestapel tot de waterlopen.
0241_12 : Ontwikkeling van een participatieve benadering voor de agrarische gemeenschap om de waterlichamen in goede conditie te brengen.
0242_02 : Opstelling van participatieve ‘waterwinningscontracten’.
0245_02 : Uitvoering en evaluatie van maatregelen van het DBHS.
0250_12 : Versterking van het toezicht op de uitvoering van het DBHS.
0300_02 : Ondersteuning om de uitwisseling van organisch materiaal tussen landbouwers te verbeteren.
0310_12 : Bestrijding van de bodemerosie in agrarische gebieden en de inspoeling van sediment in de waterlopen.
0315_02 : Studie naar de praktische aspecten van de installatie van grasstroken langs waterlopen.
0320_12 : Installatie van grasstroken langs waterlopen in het kader van agromilieumaatregelen vermeld in het Waalse plan voor landelijke ontwikkeling (WPLO).
0330_02 : Ecologische aandachtsgebieden.
0351_02 : Vermindering van de lozing van stikstof uit de landbouw door verbetering van veerantsoenen.
0360_02 : Steun aan de biologische landbouw.
0369_12 : Uitvoering van het Waalse pesticidenreductieprogramma.
0371_12 : Pesticiden - waarschuwingssystemen.

 Accidentele historische vervuiling  
0400_12 : Kennis van de verbanden tussen de kwaliteit van vervuild water en vervuilde locaties.

 Hydromorfologie en het behoud van het aquatisch milieu  
0410_12 : Herstel van de laterale continuïteit van de waterlopen.
0420_12 : Herstel van de longitudinale continuïteit van de waterlopen.
0440_12 : Herstel en beheer van het ooibos van de waterlopen.
0470_12 : Verwezenlijking van de doelstellingen in de Natura 2000-gebieden.
0480_02 : Vaststelling van het verband tussen afhankelijke terrestrische ecosystemen (ATE) en grondwater.
0485_02 : Bijdrage van wetlands aan de regulering van diffuse verontreiniging.
0490_02 : Handhaving van minimale ecologische stromen in waterlopen.
0520_12 : Exploitatie van hydro-elektrische energie die onschadelijk is voor de aquatische ecosystemen.

 Recreatieve activiteiten  
0530_12 : Verbetering van de kwaliteit van het zwemwater.

 Opwaardering van de strategische watervoorraden  
0580_02 : Opwaardering van water uit diepe geothermie.
0590_02 : Verbetering van de kennis over de gevolgen van de klimaatverandering op het waterbeheer.
0640_02 : Ontwikkeling van een algemene communicatie- en bewustmakingsstragie op lange termijn voor alle wateractoren.
0650_02 : Versterking van de intra-Belgische coördinatie voor waterbeheer.
0680_12 : Afronding en uitvoering van het Regionaal Plan voor het gebruik van de watervoorraden.