Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Register van maatregelen

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

De aangegeven thema’s en subthema’s vloeien voort uit aanbevelingen afkomstig uit belangrijke kwesties en enquêtes die al werden gehouden in het kader van de kaderrichtlijn Water.

Sommige maatregelen kunnen in meer dan een subthema opduiken, omdat ze een rechtstreekse en/of onrechtstreekse invloed op de problematiek van de betreffende subthema’s.

 THEMA’S  SUBTHEMA 
 VERHALEN VAN DE KOSTEN 
 RECREATIEVE ACTIVITEITEN   Visvangst 
 Zwemzones 
 LANDBOUW   Toevoer van nutriënten 
 Erosie 
 Milieumaatregelen in de landbouw 
 Organische stoffen exogeen aan de landbouw 
 Agrarische pesticiden 
 AFVALWATERZUIVERING   Individuele waterzuivering 
 Collectieve waterzuivering 
 GEMEENSCHAPPEN EN GEZINNEN   Niet-agrarische pesticiden en giftig afval 
 HYDROMORFOLOGIE   Ecologische duurzaamheid van de waterlopen 
 Beheer en onderhoud van de waterlopen 
 INDUSTRIE   IPPC 
 SEVESO 
 Alle industriebedrijven 
 VERONTREINIGINGEN VEROORZAAKT DOOR ONGEVALLEN EN HISTORISCHE VERONTREINIGINGEN   Verontreinigingen veroorzaakt door ongevallen 
 Sedimenten 
 Verontreinigde sites 
 ONTTREKKING, HOGE WATERSTANDEN, LAGE WATERSTANDEN EN ONTWATERING   Hoge waterstanden en overstromingen 
 Ontwatering 
 Lage waterstand 
 Onttrekking 
 BESCHERMDE GEBIEDEN   Zwemzones 
 Beschermingszones voor waterwinningen 
 NATURA 2000 gebieden 
 Gevoelige gebieden 
 Kwetsbare gebieden 

 VERHALEN VAN DE KOSTEN  

0165 : Moedermaatregel: uitvoering van het beginsel van aanrekening van de reële kostprijs.
0166 : Invoering van een regionale bijdrage op de milieukosten van de winning van oppervlaktewater dat niet tot drinkbaar water wordt verwerkt.
0167 : Herziening van de bijdrage op de winning van grondwater dat niet tot drinkbaar water wordt verwerkt.
0169 : Evaluatie van het belastingsstelsel voor de landbouwbedrijven die aan de oorsprong liggen van waterverontreiniging.
0170 : Hervorming van de belasting op de lozing van industrieel afvalwater.
0171 : Hervorming van de belasting op het lozen van huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van de openbare distributie (belastingspercentage, berekeningswijze van de vervuilingslast).
0172 : Verhoging van het tarief van de reële kostprijs voor afvalwaterzuivering voor huishoudelijk afvalwater afkomstig van de openbare distributie.
0173 : De financiering voor de overheidsdienst voor individuele waterzuivering opnemen in de reële kostprijs voor afvalwaterzuivering.

 RECREATIEVE ACTIVITEITEN  

 Visvangst  

2150 : Visbeheerplannen.

 Zwemzones  

0590 : Verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen.
1540 : Instandhouding, beheer en herstel van de inheemse oeverplanten.
1760 : Aanwijzing van beschermingsgebieden stroomopwaarts van de zwemzones.
1770 : Voortzetten van het toezicht op de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater en op de aanwezigheid van cyanobacteriën in zwemzones.
1780 : Vermindering van de toevoer in de stroomopwaartse beschermingsgebieden en ter hoogte van de zwemzones.
1790 : Herziening van de zwemwaterprofielen en van de inventarissen van de toevoer in de gebieden stroomopwaarts van de zwemzone.
1800 : Verbod op de toegang van het vee tot alle waterlopen in de gebieden stroomopwaarts van een zwemzone.

 LANDBOUW  

 Toevoer van nutriënten  

0470 : Milieuvergunning voor landbouwbedrijven.
0475 : Uitvoering en controle van de goede toepassing van het PGDA en herziening van de kwetsbare gebieden.
0490 : Opslagomstandigheden van landbouwstoffen controleren.
0500 : Controle van de maximale hoeveelheden verspreidbare stikstof.
0510 : Toekenning van afwijkingen voor verspreidbare organische stikstof.
0520 : Regels voor stikstofbeheer in kwetsbare gebieden.
0530 : Sensibiliseren voor rationeel bemesten.
0540 : Controle van de effectieve overdracht van teelteffluenten.
0550 : Periodieke herziening van de nitraatgevoelige gebieden.
0560 : Versterking van de controles op de randvoorwaarden.
0570 : Versterking van de controles op potentieel uitspoelbare stikstof.
0590 : Verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen.
0610 : Verplicht 90% winterdekking op de landbouwgronden in kwetsbare gebieden.
0623 : Evaluatie van de stikstofproductie door melkkoeien.
0640 : Toezichtsgebieden voor waterwinningen die een risico lopen.
0650 : Aanpassing van het PGDA in de beschermingsgebieden van waterwinningen die een risico lopen en niet in kwetsbaar gebied liggen.
0670 : Sensibiliseren voor goede teeltpraktijken.
0680 : Eenheid brengen in de bemestingsadviezen van laboratoria.
0681 : Eenheid brengen in de analyses van effluenten door laboratoria.
0700 : Analyse van het risico dat de goede toestand niet wordt gehaald en evaluatie van de doeltreffendheid van het PGDA.
0710 : Informatie over de aankoop van minerale meststoffen (FERTIMIN project).
0765 : Goede landbouw- en milieupraktijken: verplichte bufferstrook van 6 meter langs waterlopen.
0770 : Bufferstroken langs waterlopen.
1260 : Onderzoekscontroles voor het grondwater.
1540 : Instandhouding, beheer en herstel van de inheemse oeverplanten.
1950 : Versterking van de "Unité de Répression des Pollutions" (repressie-eenheid tegen vervuiling) en de "SOS Pollution".

 Erosie  

0590 : Verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen.
0765 : Goede landbouw- en milieupraktijken: verplichte bufferstrook van 6 meter langs waterlopen.
0790 : Bepaling van drempels voor het erosierisico.
0805 : Milieuvriendelijke landbouwmethoden die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
0820 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 3a: met gras bezaaide perceelsranden.
0840 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 4: bodembedekking in de winter.
0870 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 9: ingerichte perceelstrook.
1540 : Instandhouding, beheer en herstel van de inheemse oeverplanten.
1835 : Maatregelen van het plan PLUIES met een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.
1850 : Plan PLUIES: Creëren van overstroomgebieden.
1860 : Plan PLUIES: Vermindering van de afstroming in landbouwgebieden.
1870 : Plan PLUIES: aanplanting en onderhoud van hagen en bermen.

 Milieumaatregelen in de landbouw  

0660 : Doeltreffende milieuvriendelijke landbouwmaatregelen aantrekkelijker maken om het oppervlakte- en grondwater te beschermen.
0805 : Milieuvriendelijke landbouwmethoden die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
0810 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 1: elementen uit het ecologisch netwerk en het landschap.
0811 : Milieuvriendelijke landbouwmethoden 2&8 : natuurlijke weiden en weiden met een hoge biologische waarde.
0820 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 3a: met gras bezaaide perceelsranden.
0830 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 3b: extensieve graslandstroken.
0840 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 4: bodembedekking in de winter.
0850 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 5: extensieve graanteelten.
0860 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 7: lage veebezetting.
0870 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 9: ingerichte perceelstrook.
0880 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 11: biologische landbouw.

 Organische stoffen exogeen aan de landbouw  

1175 : Behandeling en valorisatie van organische stoffen exogeen aan de landbouw (uitvoering van het Besluit van de Waalse regering van 12/01/1995).
1180 : Behandeling en valorisatie van zuiveringsslib.
1190 : Controle van de kwaliteit van organische stoffen exogeen aan de landbouw.
1200 : Opvolging van de bodemkwaliteit en bijhouden van een bemestingsboekje van de organische stoffen exogeen aan de landbouw.
1950 : Versterking van de "Unité de Répression des Pollutions" (repressie-eenheid tegen vervuiling) en de "SOS Pollution".

 Agrarische pesticiden  

0765 : Goede landbouw- en milieupraktijken: verplichte bufferstrook van 6 meter langs waterlopen.
0771 : Uitvoering van de maatregelen i.v.m. de richtlijn voor een duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EG).
0805 : Milieuvriendelijke landbouwmethoden die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
0820 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 3a: met gras bezaaide perceelsranden.
0830 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 3b: extensieve graslandstroken.
0840 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 4: bodembedekking in de winter.
0850 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 5: extensieve graanteelten.
0870 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 9: ingerichte perceelstrook.
0880 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 11: biologische landbouw.
0975 : Basismaatregelen vanuit federaal niveau voor het op de markt brengen en gebruiken van pesticiden in en buiten de landbouw (KB 28/02/1994, PRPB, ... ).
0980 : Op de markt brengen en gebruiken van pesticiden.
0990 : Halfjaarlijkse aangifte van de verkoop van pesticiden.
1000 : Beperkingen op de verspreiding in de lucht van pesticiden.
1010 : Opleiding en certficering van de gebruikers van pesticiden.
1020 : Van de markt halen van bepaalde fytosanitaire producten.
1030 : Beperkingen op het gebruik van bepaalde fytosanitaire producten.
1040 : Wijziging van de manier van aanbrengen van bepaalde fytosanitaire producten.
1050 : Recuperatie en verwijdering van verpakkingen en onbruikbare pesticiden.
1060 : Scheiding van het professioneel en amateurgebruik van pesticiden en een professionele gebruikerslicentie.
1070 : Ontwikkeling van aangepaste risico-indicatoren voor fytosanitaire producten (PRIBEL).
1080 : Herziening van de bijdragen aan het Fonds voor de Grondstoffen en de Producten (FGP).
1090 : Verplicht bijhouden van een register met het gebruik van pesticiden.
1100 : Sproeitoestellen verplicht uitrusten met een tank in de waterlichamen die bedreigd worden door pesticiden.
1110 : Technische controle sproeitoestellen.
1120 : Vastleggen van de gebieden die kwetsbaar zijn voor pesticiden.
1150 : Aanzetten tot het gebruik van materiaal dat puntverontreinigingen door pesticiden beperkt.
1160 : Bewust maken van goede fytosanitaire praktijken en deze bevorderen.
1170 : Keuringsafdeling "pesticiden - waterwinning".
1260 : Onderzoekscontroles voor het grondwater.
1950 : Versterking van de "Unité de Répression des Pollutions" (repressie-eenheid tegen vervuiling) en de "SOS Pollution".

 AFVALWATERZUIVERING  

 Individuele waterzuivering  

0130 : Moedermaatregel: oprichting van een overheidsdienst voor individuele waterzuivering.
0130_1 : Individuele waterzuivering in prioritaire gebieden.

 Collectieve waterzuivering  

0010 : Riolering van agglomeraties met 2.000 tot 10.000 IE aanpassen aan de normen.
0020 : Collectoren van agglomeraties met 2.000 tot 10.000 IE aanpassen aan de normen.
0030 : Riolering van agglomeraties met meer dan 10.000 IE aanpassen aan de normen.
0040 : Collectoren van agglomeraties met meer dan 10.000 IE aanpassen aan de normen.
0050 : Nieuwe collectieve zuiveringsstations (aangepaste behandeling) voor agglomeraties met minder dan 2.000 IE.
0050_1 : Renovatiewerken aan de bestaande zuiveringsstations voor agglomeraties van minder dan 2.000 IE.
0060 : Nieuwe collectieve zuiveringsstations (secundaire behandeling) voor agglomeraties met 2.000 tot 10.000 IE.
0060_1 : Renovatiewerken aan de bestaande zuiveringsstations voor agglomeraties van 2.000 tot 10.000 IE.
0070 : Voltooiing nieuwe collectieve zuiveringsstations (tertiaire behandeling) voor agglomeraties met meer dan 10.000 IE.
0071 : Riolering van agglomeraties met minder dan 2.000 IE aanpassen aan de normen tegen 31/12/2012.
0072 : Collectoren van agglomeraties met minder dan 2.000 IE aanpassen aan de normen tegen 31/12/2012.
0110 : Lozingen van de zuiveringsstations met meer dan 10.000 IE aanpassen aan de normen (tertiaire behandeling).
0165 : Toepassing van het beginsel van aanrekening van de reële kostprijs.
0340 : Uitwerken en opvolgen van gemeenschappelijke zuiveringsinstallaties voor industrieel afvalwater.

 GEMEENSCHAPPEN EN GEZINNEN  

 Niet-agrarische pesticiden en giftig afval  

0890 : Versterking van acties om het giftig afval in stedelijke milieus te verminderen.
0900 : Sensibilisering, opleiding en beheer van het gebruik van giftige stoffen in een huishoudelijke omgeving.
0975 : Basismaatregelen vanuit federaal niveau voor het op de markt brengen en gebruiken van pesticiden in en buiten de landbouw (KB 28/02/1994, PRPB, ... ).
0980 : Op de markt brengen en gebruiken van pesticiden.
0990 : Halfjaarlijkse aangifte van de verkoop van pesticiden.
1010 : Opleiding en certficering van de gebruikers van pesticiden.
1020 : Van de markt halen van bepaalde fytosanitaire producten.
1030 : Beperkingen op het gebruik van bepaalde fytosanitaire producten.
1040 : Wijziging van de manier van aanbrengen van bepaalde fytosanitaire producten.
1050 : Recuperatie en verwijdering van verpakkingen en onbruikbare pesticiden.
1060 : Scheiding van het professioneel en amateurgebruik van pesticiden en een professionele gebruikerslicentie.
1070 : Ontwikkeling van aangepaste risico-indicatoren voor fytosanitaire producten (PRIBEL).
1080 : Herziening van de bijdragen aan het Fonds voor de Grondstoffen en de Producten (FGP).
1090 : Verplicht bijhouden van een register met het gebruik van pesticiden.
1110 : Technische controle sproeitoestellen.
1120 : Vastleggen van de gebieden die kwetsbaar zijn voor pesticiden.
1130 : Herziening van de Waalse wetgeving betreffende het gebruik van fytosanitaire producten in openbare ruimten.
1150 : Aanzetten tot het gebruik van materiaal dat puntverontreinigingen door pesticiden beperkt.
1160 : Bewust maken van goede fytosanitaire praktijken en deze bevorderen.
1170 : Keuringsafdeling "pesticiden - waterwinning".
1260 : Onderzoekscontroles voor het grondwater.
1950 : Versterking van de "Unité de Répression des Pollutions" (repressie-eenheid tegen vervuiling) en de "SOS Pollution".

 HYDROMORFOLOGIE  

 Ecologische duurzaamheid van de waterlopen  

1450 : Gebruik maken van hydro-elektrische energie.
1460 : Inventaris van de hindernissen die het vrije verkeer van vissen belemmeren.
1480 : Functioneel karakter van de rivieren: longitudinale continuïteit.

 Beheer en onderhoud van de waterlopen  

0590 : Verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen.
1490 : Overleg rond werken op waterlopen en coördinatie met de beheerders ervan.
1520 : Functioneel karakter van de rivieren: laterale continuïteit.
1530 : Methodologisch kader voor het beheer van waterlopen, via actieprogramma’s voor de rivieren, door middel van een geïntegreerde aanpak per sector.
1540 : Instandhouding, beheer en herstel van de inheemse oeverplanten.
3000 : Herziening van het juridisch kader "Waterlopen".
3010 : Opleiding en uitwisseling van ervaringen rond het geïntegreerd beheer van waterlopen.

 INDUSTRIE  

 IPPC  

0190 : Toepassing van de BBT voor IPPC-bedrijven.
0201 : Inspectie van de IPPC-bedrijven.
0204 : Zelfcontrole door IPPC-bedrijven.

 SEVESO  

1890 : Opleggen van bijzondere voorwaarden inzake de exploitatievergunning voor bedrijven die onder de SEVESO-richtlijn vallen.
1960 : Sectorale voorwaarden voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

 Alle industriebedrijven  

0165 : Toepassing van het beginsel van aanrekening van de reële kostprijs.
0202 : Inspectie van niet-IPPC-bedrijven.
0203 : Zelfcontrole door niet-IPPC-bedrijven.
0250 : Register met lozingen van industrieel afvalwater.
0270 : Versterking van de integrale en sectorale voorwaarden op basis van de beste beschikbare technologieën.
0285 : Toepassing van de beste beschikbare technologieën voor niet-IPPC-bedrijven, in de waterlichamen met risico (van industriële oorsprong).
0300 : De lozingen van industrieel afvalwater aanpassen aan de normen, door bedrijven die niet over een milieuvergunning beschikken.
0340 : Uitwerken en opvolgen van gemeenschappelijke zuiveringsinstallaties voor industrieel afvalwater.
0380 : Bewust maken van industriëlen en hun partners.
0410 : Toepassing van het decreet betreffende de milieuaansprakelijkheid.
0420 : Herziening van de milieuvergunningen volgens de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water.
0433 : Bijgewerkt plan van het rioleringsnet van het bedrijf.
0434 : Analyse van het industrieel afvalwater indien er geen sectorale voorwaarden zijn.
0440 : Lozing van prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen in functie van de BBT en grenswaarden voor de lozing door niet-IPPC-bedrijven.
0450 : Betere kennis van de industriële lozingen.
0460 : Nauwkeurige lokalisatie van industriële lozingen.
1250 : Inventaris van bedrijven die een risico betekenen voor het grondwater.
1260 : Onderzoekscontroles voor het grondwater.
1270 : Herziening van de vergunningen voor de bedrijven die een risico betekenen voor het grondwater.
1282 : Studie van de capaciteit voor aanvulling.
1284 : Revisie van de bijdrage op onttrekking en valorisatie van het opgepompte water.
1290 : Recuperatie van het opgepompte water.
1310 : Vastleggen van een minimumdebiet bij lage waterstand.
1970 : Bestuderen van de giftigheid van halffabricaten die worden opgeslagen op industrieterreinen.
1990 : Toezicht op het grondwater op de terreinen met een groot of gemiddeld risico.

 VERONTREINIGINGEN VEROORZAAKT DOOR ONGEVALLEN EN HISTORISCHE VERONTREINIGINGEN  

 Verontreinigingen veroorzaakt door ongevallen  

1950 : Versterking van de "Unité de Répression des Pollutions" (repressie-eenheid tegen vervuiling) en de "SOS Pollution".
1980 : Inventaris van verontreinigingen veroorzaakt door een ongeval.

 Sedimenten  

2060 : Karakterisering van de sedimenten in onbevaarbare waterlopen.
2070 : Verwijderen van verontreinigde sedimenten, in prioritaire gebieden.

 Verontreinigde sites  

2010 : Uitvoering van het "Bodemdecreet" (gegevensbank met karakterisering van verontreinigde terreinen).
2020 : Uitvoering van het Bodemdecreet (sanering van verontreinigde terreinen).
2030 : Uitvoering van het "Bodemdecreet" (karakteriseringsstudies van de te herinrichten terreinen).

 ONTTREKKING, HOGE WATERSTANDEN, LAGE WATERSTANDEN EN ONTWATERING  

 Hoge waterstanden en overstromingen  

0790 : Bepaling van drempels voor het erosierisico.
0805 : Milieuvriendelijke landbouwmethoden die de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
0840 : Milieuvriendelijke landbouwmethode 4: bodembedekking in de winter.
0930 : Beperking van het afstromen van regenwater en van de ondoorlatendheid van de bodem.
0940 : Sensibiliseren voor alternatieve technieken om de bodem ondoorlatend te maken.
1835 : Maatregelen van het plan PLUIES met een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.
1840 : Plan PLUIES: Instandhouding en herstel van vochtige gebieden.
1850 : Plan PLUIES: Creëren van overstroomgebieden.
1860 : Plan PLUIES: Vermindering van de afstroming in landbouwgebieden.
1870 : Plan PLUIES: aanplanting en onderhoud van hagen en bermen.

 Ontwatering  

2120 : Studie van de gevolgen van de stopzetting van mijnactiviteiten.

 Lage waterstand  

1282 : Studie van de capaciteit voor aanvulling.
1310 : Vastleggen van een minimumdebiet bij lage waterstand.
1320 : Een maximumvolume opleggen per dag en per jaar, voor elke vergunningsplichtige waterwinplaats.
1360 : Karakterisering van waterlichamen waarvan de goede toestand afhangt van de wisselwerking tussen oppervlaktewater en grondwater.
1380 : Beperking van de waterwinningen wanneer de kritieke drempels bereikt zijn.
1420 : Contingentering op de winning in waterlopen die een tekort vertonen.

 Onttrekking  

1280 : Verplicht maken van een piëzometer ter controle.
1281 : Uitwerking van een regelgevend kader voor het exploitatieschema van de watervoorraad.
1282 : Studie van de capaciteit voor aanvulling.
1283 : Optimalisering van het gebruik van het openbare netwerk van watervoorziening.
1284 : Revisie van de bijdrage op onttrekking en valorisatie van het opgepompte water.
1300 : Versterking van de controles van waterwinningen en sancties bij niet-naleving van de vastgelegde drempels.
1310 : Vastleggen van een minimumdebiet bij lage waterstand.
1320 : Een maximumvolume opleggen per dag en per jaar, voor elke vergunningsplichtige waterwinplaats.
1330 : Beheer van het netwerk van piëzometrische metingen.
1350 : Overzicht van de plaatsen waar grondwater wordt gewonnen en opvolging van de gegevensbank 10-sous.
1380 : Beperking van de waterwinningen wanneer de kritieke drempels bereikt zijn.
2100 : Uitvoeren van hydrogeologische studies.
2110 : Quota voor onttrekking aan grondwaterlichamen met een tekort of met een kwantitatief risico.

 BESCHERMDE GEBIEDEN  

 Zwemzones  

0590 : Verbod om het vee toegang te geven tot de waterlopen.
1540 : Instandhouding, beheer en herstel van de inheemse oeverplanten.
1760 : Aanwijzing van beschermingsgebieden stroomopwaarts van de zwemzones.
1770 : Voortzetten van het toezicht op de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater en op de aanwezigheid van cyanobacteriën in zwemzones .
1780 : Vermindering van de toevoer in de stroomopwaartse beschermingsgebieden en ter hoogte van de zwemzones.
1790 : Herziening van de zwemwaterprofielen en van de inventarissen van de toevoer in de gebieden stroomopwaarts van de zwemzone.
1800 : Verbod op de toegang van het vee tot alle waterlopen in de gebieden stroomopwaarts van een zwemzone..

 Beschermingszones voor waterwinningen  

0640 : Toezichtsgebieden voor waterwinningen die een risico lopen.
0650 : Aanpassing van het PGDA in de beschermingsgebieden van waterwinningen die een risico lopen en niet in kwetsbaar gebied liggen.
1170 : Keuringsafdeling "pesticiden - waterwinning".
1730 : Afbakening van voorkomingsgebieden voor alle waterwinplaatsen van tot drinkbaar verwerkbaar water.
1740 : De voorkomingsgebieden aanpassen aan de normen.
1750 : Controle van de conformiteit van de installaties in de voorkomingsgebieden.
1755 : Waterwinningscontracten.

 NATURA 2000 gebieden  

1547 : Uitvoering van de maatregelen i.v.m. de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (NATURA 2000).
1550 : Verbod in natuurlijke habitats van communautair belang waarvoor het gebied is aangewezen.
1560 : Verbod binnen de eigendommen van meer dan vijf hectare woudoppervlakte op de aanplanting, heraanplanting of kunstmatige inzaaiing van naaldbomen over een breedte van twaalf meter aan weerszijden van elke waterloop ...
1570 : Buiten landbouwdomein verbod op het gebruik van alle ongediertebestrijdingsmiddelen en fungiciden, behalve voor de gelokaliseerde curatieve bestrijding van soorten die een risico inhouden voor de veiligheid en de gezondheid...
1580 : Verbod op het gebruik van alle pesticiden op minder dan zes meter van de kruinen van de oevers van de waterlopen, watervlakken, grachten, dolines en chantoirs, behalve voor de gelokaliseerde behandeling van distels, zuring en brandnetels ...
1590 : Verbod op het gebruik van herbiciden in het blijvende grasland van natuurlijke habitats van communautair belang, behalve voor de gelokaliseerde behandeling van distels, zuring en brandnetels ...
1600 : Verbod op het omploegen van landbouwgronden op minder dan zes meter van een oppervlaktewater.
1610 : Verbod op het strooien van alle grondverbeteringsmiddelen en van alle minerale of organische meststoffen op minder dan zes meter van de kruinen van de oevers van waterlopen, watervlakken ...

 Gevoelige gebieden  

0165 : Toepassing van het beginsel van aanrekening van de reële kostprijs.

 Kwetsbare gebieden  

0475 : Uitvoering en controle van de goede toepassing van het PGDA en herziening van de kwetsbare gebieden.
0480 : Opslagvoorzieningen voor teelteffluenten aanpassen aan de normen.
0490 : Opslagomstandigheden van landbouwstoffen controleren.
0500 : Controle van de maximale hoeveelheden verspreidbare stikstof.
0510 : Toekenning van afwijkingen voor verspreidbare organische stikstof.
0520 : Regels voor stikstofbeheer in kwetsbare gebieden.
0550 : Periodieke herziening van de nitraatgevoelige gebieden.
0570 : Versterking van de controles op potentieel uitspoelbare stikstof.