Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Letterwoorden

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

 Glossarium 

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 


 A  

ADEPS : Administration de l’éducation physique, du sport et de la vie en plein air (Federatie Wallonië-Brussel)
AERW : Arrêté de l’Exécutif régional wallon (Besluit van de Waalse Regionale Executieve, oude benaming voor BWR)
AFNOR : Association française de normalisation (Franse normalisatie-instelling)
Ag : Zilver
AGW : Arrêté du Gouvernement Wallon (Besluit van de Waalse regering)
APL : Azote potentiellement lessivable (potentieel uitspoelbare stikstof)
APSÛ : Meetmethode van de gevoeligheid/kwetsbaarheid van de watervoerende lagen
AQEM / STAR : Development and Testing of an Integrated Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe using Benthic Macroinvertebrates/ Standardisation of River Classifications (Europese onderzoeksprojecten naar beoordelingssystemen voor de biologische kwaliteit, in het kader van het Ve kaderprogramma voor Europees onderzoek)
AQUASAMBRE : Intercommunale voor drinkwaterproductie en -distributie in het stroomgebied van Charleroi.
AQUAWAL : Beroepsvereniging van operatoren van de kringloop van het water in het Waals gewest.
ARAB : Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
As : Arseen
ATE : Afhankelijke terrestrische ecosystemen


 B  

BAM : Dichloorbenzamide
BAT : Best Available Technologies (best beschikbare technieken of BBT)
BBT : Beste beschikbare technieken
BEAGx : Bureau Environnement et Analyse de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques van Gembloux
BHG : Brussels Hoofdstedelijk gewest
BKG: Broeikasgassen
BTEX : Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.
BP: Beheerplan
BS: Belgisch Staatsblad
BTW : Belasting over de toegevoegde waarde
BWR : Besluit van de Waalse Regering
BZV5 : Biochemische zuurstofvraag op 5 dagen


 C  

CAI : Coût assainissement industrie (industriële saneringskosten)
CAWK : Concrete actie om de waterkwaliteit te verbeteren


CCAT : Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire (gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening)
CCIM : Coördinatiecomité Internationaal milieubeleid
Cd : Cadmium
CEBEDEAU : Centre belge d’Études et de Documentation de l’Eau a.s.b.l. (Luik)
CEN : Europese normalisatie-organisatie
CODA : Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (Tervuren) – Federale wetenschappelijke instelling verbonden met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
CGT : Commissariat général au tourisme de la Wallonie
CILE : Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux
CIPAN : Tussenteelten van vanggewassen
CIPMS/IKSMS : Internationale Commissies ter bescherming van de Moezel en Saar
CNOSW : Digitale cartografie van het bodemgebruik in Wallonië
CONT: Controle


Cr : Chroom
CR : Centre de regroupement (des sédiments)
CRAT : Commission régionale d’Aménagement du Territoire (regionale commissie ruimtelijke ordening)
CRA-W : Centre wallon de Recherches agronomiques (Waals centrum voor landbouwkundig onderzoek)
CRAW-GR : Centre wallon de Recherches agronomiques - Département Génie Rural (Afdeling Landbouwtechniek)
CREA : (Directie Communicatie, Natuurlijke hulpbronnen, Leefmilieu en Landbouw (SPWARNE  )
CRIE : Centres régionaux d’Initiation à l’Environnement (gewestelijke centra voor milieu-initiatie)
CRP : Comité Régional Phyto
Cu : Koper
CTI : Centrum voor technische ingraving
CVA : Coût–Vérité à l’Assainissement (Reële kostprijs waterzuivering/m3)
CVD : Coût-Vérité à la Distribution (reële kostprijs distributie/m3)
CWATUPE : Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie
CWEDD : Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling)
CZV : Chemisch zuurstofverbruik


 D  

DCENN : Direction des Cours d’eau non navigables (Directie van de niet-bevaarbare waterlopen (SPWARNE  ))
DCM : Dichloormethaan
dd. : Dienstdoend
DDT : Dichloordifenyltrichloorethaan
DE : Duitsland
DEE : Departement Leefmilieu en Water (SPWARNE  )
DEHP : Di(2-ethylhexyl)-ftalaat
DESo : Directie Grondwaterlichamen (SPW  )
DESu   : Directie Oppervlaktewaterlichamen (SPW  )
DGO2 : Operationeel Directoraat-generaal „Mobiliteit en Waterwegen” (SPW  )
DGO3 : Operationeel Directoraat-generaal „Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” (SPW  )
DGO4 : Operationeel Directoraat-generaal „Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Patrimonium en Energie” (SPW  )
DGARNE : Direction générale opérationnelle „Agriculture, Ressources naturelles et Environnement” of algemene operationele directie „Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” (ontstaan uit de samenvoeging van de DGRNE en de DGA) - nu SPWARNE  
DGATLP : Direction Générale de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie – oude naam voor de DGATLPE
DGATLPE : Direction générale opérationnelle « Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie" (Operationeel Directoraat-Generaal « Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie » - nu DGO4)
DGMVH : Direction générale opérationnelle „Mobilité & Voies hydrauliques” (Operationeel directoraat-generaal « Mobiliteit & Waterwegen » – nu DGO2)
DGRB : Direction générale opérationnelle „Routes & Bâtiments” (Operationeel directoraat-generaal « Wegen & Gebouwen » - nu DGO2)
DGRNE : Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement (ministerie van het Waals gewest – vroegere naam voor de DGARNE)
DGVH : Direction générale des Voies hydrauliques - vroegere naam voor de DGMVH
DIHEC : Dépenses importantes hors Exploitation courante (belangrijke uitgaven afgezien van de lopende exploitatie)
DPA : Departement Vergunningen (SPWARNE  )
DPC : Departement Ordehandhaving en Controle (SPWARNE  )
DPE : Division de la police de l’environnement (afdeling milieupolitie)
DPEAI : Departement Europees Beleid en Internationale overeenkomsten (SPWARNE  )
DPS : Directie bodembescherming (SPWARNE  )
DS: Droge stof
DSG : Deelstroomgebied


 E  

EC : Europese Commissie
ECOSTAT : Ecological status (Europese werkgroep voor de ecologische toestand)
EDC : 1,2-dichloorethaan
EEG : Europese Economische Gemeenschap (acroniem gebruikt tot in 2009 en vervangen door EU)
EH : Inwonerequivalent
ELFPO: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
EMA : Europees Milieuagentschap
EPER: European Pollutant Emission Register (Europees emissieregister van verontreinigende stoffen) opgericht in het kader van de IPPC-richtlijn.
E-PRTR : European pollutant release and transfer register (Europees register van de lozingen en verplaatsingen van verontreinigende stoffen)
EPICgrid : : Het hydrologisch model EPICgrid is een mathematisch en op fysica gebaseerd model, waarmee simulaties kunnen worden gemaakt, zowel op schaal van het perceel als op schaal van het stroomgebied, het houdt rekening, per km² of andere waarde, met de gewogen waarden van bodemgebruik, helling van de grond, de hydrodynamica van de onverzadigde zone, pedo-transfer regels e.a., de groei van teelten en landbouwpraktijken enz.
ERU : Eaux résiduaires urbaines (stedelijk afvalwater)
ESO : Eau souterraine (grondwater)
ESU : Eau de surface, (oppervlaktewater)
ETBE : Ethyl-tert-butylether
EU : Europese Unie
EUI : Eau(x) usée(s) industrielle(s) of industrieel afvalwater
EUD : Eau(x) usée(s) domestique(s) of huishoudelijk afvalwater
Excl. BTW :Exclusief belasting over de toegevoegde waarde


 F  

FI : Financieel instrument (subsidies, belastingen, … )


FMPP : Fonds voor de Grondstoffen en de Producten
FOD ADSEI : Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale overheidsdienst Economie
FOD VVVL : Federale overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
FR : Frankrijk
FRPP : Federaal reductieprogramma voor pesticiden (2013-2017)
FWA : Fédération wallonne de l’Agriculture(Waalse Landbouwfederatie)


 G  

GAB : Goed administratief beheer


GCB : Gebieden van communautair belang
GG : Grondgebondenheidscijfer
GGBI : Genormaliseerde globale biologische index
GHL : Groothertogdom Luxemburg
GIS/SIG :Geografisch informatiesysteem
GLB : Gemeenschappelijk landbouwbeleid
GP : Goede praktijken


GPPR-BHG : Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013-2017)
GUS : Gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie van de KRW en van de Overstromingsrichtlijn
GVE : De grootvee-eenheid
GVEN : Grootvee-eenheid Stikstof (GVE-N) is de hoeveelheid stikstof (N) geproduceerd door een melkkoe en is een eenheid gebruikt bij de beoordeling van de waterverontreiniging door nitraten.
GVES : Hoeveelheid stikstof geproduceerd door een melkkoe
GW : Waalse Regering
GxABT : Gembloux AgroBio Tech (Faculteit Landbouwwetenschappen en biologische engineering van de Université de Liège)


 H  

HCB : Hexachloorbenzeen
HCBD : Hexachloorbutadieen
HCH : Hexachloorcyclohexaan
Hg : Kwik
HORECA : Activiteitensector van hotels, restaurants, cafés


 I  

IBIP : Indice biotique d’Intégrité piscicole
IBMR : Biologische index voor macrofyten in waterlopen
ICBR : Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn
IDEA : Intercommunale du développement économique et de l’aménagement de la région Mons-Borinage-Centre
IE : Inwonersequivalent
IECBW : Intercommunale des eaux du centre du Brabant wallon
IED : Industrial emission Directive (IED-richtlijn inzake industriële emissies)
IEW : Inter-environnement Wallonie
IMC : Internationale Maascommissie
INTERREG : Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Inw : Inwoner
IPPC : Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
IPS : indice de polluosensibilité spécifique (index van impactsensitieve diatomeeën)
IRC : Empirisch model om de diffuse aanvoer van fosfor en stikstof in de bodem te simuleren
ISC : Internationale Scheldecommissie
ISGD : Internationaal stroomgebiedsdistrict
ISSeP : Institut scientifique de service public de Wallonie (instelling van openbaar nut)
IWZI : Individuele waterzuiveringsinstallatie


 K  

KB : Koninklijk besluit
KBBM : Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
KCO : Kadercontracten en -overeenkomsten


KE : Kolonievormende eenheid
KG : Kwetsbaar gebied
KMI : Koninklijk meteorologisch instituut
KMO : Kleine en middelgrote ondernemingen
KRW : Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid)


 L  

LEED : Laboratoire d’écologie des eaux douces (Université de Namur)
LIFE : Financieringsinstrumenten voor het milieu (EU-fonds voor de financiering van het Europese milieubeleid).


 M  

MAE : Milieuvriendelijke landbouwpraktijken die de landbouwers op vrijwillige basis kunnen toepassen om hun milieu impact te verminderen
MB : Ministerieel besluit
MCPA : (4-chloor-2-methylfenoxy)azijnzuur
MEA: Masse(s) d’eau artificielle(s) of kunstmatige waterlichamen
MEFM : Masse(s) d’eau fortement modifiée(s) of sterk veranderde waterlichamen
MES : Matières en suspension of zwevende deeltjes
MESO : Masse d’Eau souterraine of grondwaterlichaam
MESU : Masse d’Eau de Surface of oppervlaktewaterlichaam
MET : Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (Waals ministerie van Uitrusting en Vervoer)
MKN : Milieukwaliteitsnorm voor het oppervlaktewater
MOEA : Matières organiques exogènes à l’agriculture (organische stoffen exogeen aan de landbouw – deze term duidt op alle organische bijproducten die niet rechtstreeks afkomstig zijn uit de landbouw en in de landbouw worden gevaloriseerd als meststof of grondverbeteraar: zuiveringsslib, compost, schuim, digestaten, …)
MRW : Ministère de la Région wallonne (ministerie van het Waals gewest)
MVM : Milieuvriendelijke landbouwmaatregelen die, vrijwillig, kunnen worden toegepast door landbouwers om hun milieu-impact te doen dalen.


 N  

N : Stikstof
NAPAN :National actie Plan d’action national
NGO : Niet-gouvernementele organisatie
Ni : Nikkel
NITRAWAL : Vzw met als doel advies en omkadering te bieden aan landbouwers zodat de bepalingen van het programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw worden nageleefd
NL : Nederland
NO2 : Nitrieten
NO3 : Nitraten

NW : Neutraliserende waarde


 O  

O2 : Zuurstof
OAA : Organisme d’assainissement agréé (erkende waterzuiveringsinstelling) De OAA zijn belast met de studie, de bouw en de exploitatie van de collectieve rioolwaterzuiveringsinstallaties - opvang en zuivering. De OAA zijn intercommunales.
OEA : Organisme d’épuration agréé (intercommunale) of erkende zuiveringsinstellingen
ORBP : Overstromingsrisicobeheerplannen
OWD : Office wallon des déchets (Waalse dienst voor afvalstoffen)


 P  

P : Fosfor
PA : Port autonome (autonome haven)
PAC : Port autonome de Charleroi (Autonome haven van Charleroi)
PACO : Port autonome du Centre et de l’Ouest(Autonome haven van het Centrum en van het Westen)
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PAL : Port autonome de Liège (Autonome haven van Luik)
PAN : Port autonome de Namur (Autonome haven van Namen)
PARIS : Actieprogramma’s Rivieren via een geïntegreerde en gesegmenteerde aanpak
PASH : Waterzuiveringsplan per deelstroomgebied
Pb : Lood
PBT : persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen
PCB’s : Polychloorbifenylen
PCDN : Plan communal de Développement de la Nature of gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
PCDR : Plan communal de Développement rural (gemeentelijk plan voor landschapsontwikkeling)
PCP : Pentachloorfenol
PCT : Polychloortribifenyl
PDR : Programma wallon de Développement rural (Waals programma voor plattelandsontwikkeling)
PE : Permis d’Environnement (milieuvergunning)
PEGASE : Modèle de planification et gestion de l’assainissement des eaux Aquapôle – Université de Liège (Simulatiemodel voor de bepaling van de waterkwaliteit)
PER : tetrachlooretheen
PGDA : Programme de Gestion durable de l’Azote en agriculture (programma voor duurzaam stikstofbeheer in de landbouw), tot uitvoering van de Europese richtlijn 91/676/EEG houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
PIC : Programme d’investissement communal (gemeentelijk investeringsprogramma)
PIRENE : Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau (geïntegreerd programma voor onderzoek van leefmilieu-water)
Plan PLUIES : Plan de Prévention et de Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (Plan ter preventie en bestrijding van overstromingen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers)
Pôle GDEV : Pôle de Gestion Différenciée des Espaces verts (centrum voor gedifferentieerd beheer van groene ruimten)
PPGIE : Plate-forme permanente pour la Gestion intégrée de l’Eau (permanent platform voor geïntegereerd waterbeheer)
PPP :Produits de protection des plantes (gewasbeschermingsmiddelen)
PPS: Produits phytosanitaires (fytosanitaire producten, producten om planten te beschermen)
PREMAZ : Preventie Mazout, vennootschap met tot doel verontreinigingen door koolwaterstoffen te voorkomen
PRIBEL : Pesticide Risk Indicator for BELgium: risico-indicator voor pesticiden, gebruikt om de doeltreffendheid van het federaal programma voor de reductie van pesticiden en biociden te beoordelen
PROPEAUSABLES : Pilootproject voor de bescherming van het grondwaterlichaam van het Brusseliaanzand
PRPB : Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (tot eind 2013)
PSS : Dienstverleners gespecialiseerd in de verspreiding van organische stoffen exogeen aan de landbouw
PVC : Polyvinylchloride
PWRP : Waals programma voor pesticidenreductie (2013-2017)


 Q  

Qualphy : Evaluatietool van de fysische waterkwaliteit


 R  

RAMSAR : Internationale conventie voor de aanwijzing van wetlands van internationale belang
REACH : Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen
Rebecca : Relationships between ecological and chemical Status of Surface Waters (relaties tussen de ecologische en chemische toestand van oppervlaktewater)
REF : Inkomen van de landbouwer en zijn gezin
RNABE : Risque de non atteinte du bon état des masses d’eau (risico dat de waterlichamen de goede toestand niet bereiken)
RTT : Inkomen uit arbeid
RWI : Regel- en wetgevend instrument


RWZI : Rioolwaterzuiveringsinstallatie


 S  

SAED : Sites d’activités économiques désaffectés (verlaten industrieterreinen of bedrijfsruimten)
SAO : Sensibiliseren, aanmoedigen, opleiden
SAR : Site à réaménager (Te herbestemmen sites)
SAU : Superficie agricole utilisée (landbouwareaal)
SBZ : Speciale beschermingszone
SDER : Waalse gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan
SEDISOL : Samenwerkingsverband tussen Ecoterres, de SPAQuE en de autonome haven van Charleroi
SEPTWA : System for the Evaluation of Pesticide Transport to Waters (empirisch model om de diffuse aanvoer van fytosanitaire producten te simuleren).
SEQ-Eau : Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau (systeem om de waterkwaliteit te beoordelen)
SEQ-ESo : Système d’Évaluation de la Qualité des Eaux Souterraine (Evaluatiesysteem van de grondwaterkwaliteit)
SEQ SIG/GIS : Geografisch informatiesysteem
SIR : Studie, inventaris en register


SIS : Stoffen in suspensie
SIZ : Speciale instandhoudingszone
SPAA : Service public d’assainissement autonome
SPAQuE : Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (openbare maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu)
SPGE : Société publique de gestion de l’eau (openbare maatschappij voor waterbeheer)
SPW   : Service Public de Wallonie (Waalse overheidsdienst)
SRERE : Gewestelijk schema voor de exploitatie van de waterbronnen
STEP : Station d’épuration des eaux usées (waterzuiveringsstation)
SVWL : Sterk veranderd waterlichaam
SWDD : Actieplannen van de Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling
SWDE : Société wallonne des eaux (Waalse watermaatschappij)
SYRAH : Système relationnel d’audit de l’hydromorphologie des cours d’eau (IRSTEA-France) (Frans waterauditsysteem)


 T  

T : Ton
TALISOL : Informatica-instrument dat toelaat om het grondgebondenheidscijfer te berekenen door rekening te houden met de stikstofhoeveelheden die worden geproduceerd door de teelteffluenten en de oppervlakte die is aangegeven als landbouwgrond.
TCB : Trichloorbenzeen
TCM : Tetrachloormethaan
TRI : Trichlooretheen
TW : Toegevoegde waarde


 U  

UCM : Union des Classes moyennes (unie van de middenstand)
ULg : Université de Liège
URP : Unité de répression des pollutions (repressie-eenheid tegen vervuiling, een gespecialiseerde interventie-eenheid van het Departement Politie en Controles van de DGARNE)
UWE : Union wallonne des Entreprises (koepelfederatie van Waalse ondernemingen)


 V  

VALBOU : Studie naar de valorisatie van zuiveringsslib, uitgevoerd door de Universitaire Faculteit voor Agronomische Wetenschappen van Gembloux, voor het Waals gewest
VALDO : Studie naar de valorisatie van organisch afval, uitgevoerd door de Universitaire Faculteit voor Agronomische Wetenschappen van Gembloux, voor het Waals gewest
VDAP : Vlaams actieplan voor duurzaam pesticidengebruik
VE : Vervuilingseenheid (eenheid om het industrieel afvalwater te belasten)
VITO : Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek
VL : Vlaanderen (Vlaams Gewest)
VN : Verenigde Naties


 W  

WATECO : Guidance document on water economics, richtsnoer van de werkgroep van de Europese Commissie over de economische aspecten van de uitvoering van de kaderrichtlijn Water.
WEI+ : Water exploitation index « + »
WL : Waterlichaam


 Z  

ZHIB : Zones humides d’Intérêt biologique (vochtige gebieden met een biologische waarde)
Zn : Zink