Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           

Wat is KRW ?

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

 Bekijk de videopresentatie van de kaderrichtlijn water.

De richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, kortweg “kaderrichtlijn Water” genoemd, werd aangenomen op 23 oktober 2000 (P.B. van 22 december 2000).

Die richtlijn dekt een complex geheel van doelstellingen, instrumenten en verplichtingen.

De kaderrichtlijn preciseert dat water geen gewone handelswaar is, maar een erfgoed dat als zodanig verdedigd en beschermd moet worden. Ze stelt vast dat het water in de Gemeenschap onder steeds grotere druk komt te staan vanwege de voortdurend stijgende vraag naar voldoende hoeveelheden water van goede kwaliteit voor allerlei doeleinden.

Centraal in richtlijn staat het concept “stroomgebiedsdistrict” als basis voor het waterbeleid en de organisatie van dat beleid. Hiertoe werden internationale en nationale stroomgebiedsdistricten afgebakend. Die districten omvatten niet alleen het volledig hydrografisch net, maar ook de gedraineerde oppervlakte van het grondgebied en de estuaria, met inbegrip van het grondwater, zeewater en bijbehorende milieus.

De richtlijn vraagt ook om een geïntegreerd communautair waterbeleid uit te werken. Dat wil zeggen een beleid dat een beroep doet op acties, middelen en actoren uit het beleid van alle sectoren (industrie, landbouw, natuurbehoud, …).

De uitvoering kan alleen een succes worden wanneer de Gemeenschap, lidstaten en plaatselijke overheden nauw samenwerken en coherent optreden. Ook moeten de gebruikers en het publiek worden geïnformeerd en geraadpleegd en de mogelijkheid hebben tot participatie.

De Richtlijn 2000/60/CE downloaden - Formaat PDF (Bron: DG Milieu EC).Bijlagen 

Voor de waterbeheersplannen van een andere SGD, gebruikt het menu van rechterkant. .

Om Acrobat Reader gratis te verkrijgen, klikt op de ikoon : Acrobat Reader