Het water betreft ons iedereen (KRW - waalse waterbeheersplannen)
  Home   |  Portaal Milieu   |  Contact  
KRW Homepage
Menu
 Home
 Algemeenheden
 Inventaris
 Waterbeheersplannen
 Onderzoeken
 Links
 Inhoud
 Divers Disclaimer 

Openbare Dienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen, Milieu - ODLNHM           
Home website KRW > Kaderrichtlijn Water > Algemeenheden > Termijnen van de kaderrichtlijn Water

Termijnen van de kaderrichtlijn Water

Alle versies van dit artikel: [Deutsch] [français] [Nederlands]

De termijnen die de kaderrichtlijn oplegt, worden gespecificeerd in de verschillende artikelen van de richtlijn.


22 december 2003. Op die dag moeten de lidstaten de nodige wetgevende, regelgevende en administratieve bepalingen van kracht laten worden om in overeenstemming te zijn met de richtlijn. Dat betekent dat de richtlijn moet zijn omgezet in nationaal of regionaal recht;

22 juni 2003. Op die dag moeten de lidstaten de internationale stroomgebiedsdistricten hebben afgebakend en de bevoegde overheden hebben aangesteld. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis;

22 december 2004. Op die dag moeten de lidstaten :

 • 1. voor elk stroomgebiedsdistrict klaar zijn met:
  • de identificatie en karakterisering van de waterlichamen;
  • de analyse van de kenmerken ervan;
  • de studie van de effecten van menselijke activiteit op de toestand van het oppervlakte- en grondwater;
  • de economische analyse van het watergebruik;

 • 2. een of meer registers hebben opgesteld van alle gebieden die beschermd zijn in het kader van een communautaire wetgeving;
 • 3. de inventaris hebben gemaakt van alle waterlichamen die worden gebruikt voor waterwinning, en van alle waterlichamen die in de toekomst voor dit gebruik bestemd zijn.


22 december 2006. Op die datum moeten de lidstaten programma’s voor de monitoring van de watertoestand hebben opgesteld, teneinde een samenhangend totaalbeeld te krijgen van de watertoestand binnen elk stroomgebiedsdistrict;

22 december 2009. Op die dag moeten de lidstaten het volgende hebben opgesteld:

 • 1. maatregelenprogramma’s gebaseerd op de resultaten van de analyses van de stroomgebiedsdistricten;
 • 2. beheerplannen;


Op 1 januari 2010. Op die dag moeten de lidstaten het volgende ervoor hebben gezorgd :

 • 1. dat het waterprijsbeleid adequate prikkels bevat voor de gebruikers om de watervoorraden efficiënt te benutten;
 • 2. dat de verschillende economische sectoren op gepaste wijze bijdragen in de terugwinning van de kosten van de waterdiensten;

22 december 2012. Op die dag moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle maatregelen operationeel zijn;

22 december 2015. Op die dag moeten de lidstaten :

 • 1. de goede toestand voor de oppervlaktewateren bereiken;
 • 2. een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand bereiken voor de kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen;
 • 3. de goede toestand van de grondwaterlichamen bereiken;
 • 4. verzekeren dat in de beschermde gebieden alle normen en doelstellingen worden nageleefd.